ADATVÉDELEM


Kedves Látogatóink!
 
Az Európai Unió EU/2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (köznyelven GDPR néven is ismert) hatálybalépését követően módosítottuk adatkezelési folyamatainkat és adatkezelési tájékoztatónkat.
 

Adatvédelmi tájékoztató
 
1.BEVEZETÉS
A Bútor Guru kft (2193.Galgahévíz. Szabadság utca 74, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Bútor Guru Kft (Tulipán Bútorház) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tulipanbutor.hu címen.
A Bútor Guru Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk,(tulipanbutor@gmail.com) és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Bútor Guru Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Bútor Guru Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Bútor Guru Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A Bútor Guru Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Bútor Guru Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal.
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
 
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)2013. évi V. törvény-a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);2007. évi CXXXVI. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)2013. évi CCXXXVIL. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.
2.1. TALÁLT TÁRGYAK
Az adatkezelés célja: a Bútor Guru Kft  irodájában talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a.
A kezelt adatok köre: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, átadás esetén az átvevő aláírása.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.
A TULIPANBUTORHAZ .HU ADATKEZELÉSEI
2.2. A WWW.TULIPANBUTOR.HU SZERVER NAPLÓZÁSA
A TULIPANBUTOR.HU weblap meglátogatásakor a web szerver felhasználói adatokat nem rögzít.
KAPCSOLATFELVÉTEL:
2.3. A BÚTOR GURU KFT ÜGYFÉLLEVELEZÉSE:
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A BÚTOR GURU KFT minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok együtt az adatközléstől számított legfeljebb EGY év elteltével töröl.
EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről RENDELÉS felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésére bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
 
 
2
 
 
A Bútor Guru Kft a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét Bútor megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEK :
Név: Bútor Guru Kft
Székhely:2193.Galgahévíz.Szabadság utca 74.
Telephely:2100.Gödöllő.Szőlő utca 7
Cégjegyzékszám:13 09 149649
Adószám:23491197-2-13
Adatvédelmi tisztviselő: Bangó Péter
Telefonszám: +36 20 3333341
 Telefonszám:06 28 422 102
E-mail: tulipanosbobe@gmail.hu
3. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével -törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog:
A Bútor Guru Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22 és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog, írásban a Bevezetésben, illetve a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően - szóban is adható tájékoztatás.
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett  jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 
 
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír,és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 
A Bútor Guru Kft az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a Bútor Guru Kft elektronikus formában szolgáltatja.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Bútor Guru Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Bútor Guru Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását(rendelés), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerint kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
Az adatkezelés korlátozásához való jog :
Az érintett kérésére a Bútor Guru Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül :
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítėséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Bútor Guru Kft az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Adathordozáshoz való jog :
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga:
-Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
-Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesitéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
-Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik!
5
 
 
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben , beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít: vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 
1. A SZEMELYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A Bútor Guru Kft számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helye a  telephelyén és a székhelyén találhatók meg.
A Bútor Guru Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás)
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Bútor Guru Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a     véletlen megsemmisülés,     sérülés,     továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,a meghatározott idővallumban. valamint óvja:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Bútor Guru Kft informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések
és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet     kezelni ,a Bútor Guru Kft  az érintettet     az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
Adathordozáshoz való jog
„Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa” DE A Bútor Guru Kft nem továbbít adatokat másik adatkezelőnek, kizárólag kapcsolat felvétel,és tájékoztatás  céljából kér adatokat.
Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
 
7
 
 
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők, beleértve a profilalkotást. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ott hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint     jogos     érdekeinek védelmét     szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít: vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul
Eljárási szabályok
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerint kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
 
 
8
 
 
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége:
Amennyiben a Bútor Guru Kft  adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon az alábbi Hatósághoz:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
Bírósághoz fordulás joga :
Az érintett a jogainak megsértése estén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
 
 
 

gdprr

Leírás:

Az Európai Unió EU/2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (köznyelven GDPR néven is ismert) hatálybalépését követően módosítottuk adatkezelési folyamatainkat és adatkezelési tájékoztatónkat.
http://tulipanbutor.hu/butor/userfiles/files/Adatvédelmi tájékoztató sajátttt.docx